Sociální služba – Domov pro seniory

„Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost“
Kapacita 15 uživatelů

Poslání

Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří žadatelé, kteří dosáhli 65 let věku, nebo věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu. Jejich potřeba sociální a zdravotní podpory je taková, že jim neumožňuje pobyt v domácím prostředí. Klienti jsou přijímání z celého Libereckého kraje nebo na základě rodinné vazby. Žadatelé mohou být i občané jiné země než České republiky.

Cíle

 • Podporovat v udržení soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy (podpořit v soběstačnosti, v oblasti stravování, hygieny, hybnosti)
 • Zajistit individuální přístup ke klientovi s ohledem na zdravotní stav, jeho přání a potřeby.
 • Podporovat v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím
 • Zachovat u klientů stávající zdravotní stav, popřípadě podporovat jeho zlepšení.
 • Vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času.
 • Podpořit v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.
 • Zajistit důstojné a bezpečné prožití života ve stáří, při zachování uživatelových zvyklostí.

Zásady poskytované sociální služby

 • Dodržování základních lidských práv a svobod
 • Respektování volby uživatelů
 • Individuální přístup ke klientům
 • Podporovat sociální integraci (začlenění)
 • Odbornost pracovníků

Další zásady při poskytování sociální služby:

 • Respektujeme uživatele služeb bez rozlišování rasy, pohlaví, politického smýšlení, náboženství atd.
 • Přijímáme uživatele služeb bez hodnocení, přijímáme ho takového, jaký je.
 • Nevyužíváme nepříznivé situace uživatele, neponižujeme.
 • Snažíme se o vytvoření partnerského vztahu (rovný vztah mezi zaměstnancem a uživatelem).
 • Respektujeme volný pohyb uživatelů, právo výběru nabízených programů.